(Source: 1041uuu)

fromthefloatingworld:

Kasamatsu Shiro

fromthefloatingworld:

Kasamatsu Shiro

(Source: ukiyo-e.org)

thekimonogallery:

by Japanese illustrator Seiichi Hayashi

thekimonogallery:

by Japanese illustrator Seiichi Hayashi

(Source: Flickr / takeshiyoshida, via chr6099)

(Source: miyako-odori, via chr6099)

miyako-odori:

Mineko Iwasaki

miyako-odori:

Mineko Iwasaki

(via chr6099)

ariyanashiya:

『名樹散椿』1929年 速水御舟

ariyanashiya:

『名樹散椿』1929年 速水御舟

thekimonogallery:

Hands and mouth must be washed before entering a Shinto shrine.  Japan.  Photography by Naoto Shibata on Flickr

thekimonogallery:

Hands and mouth must be washed before entering a Shinto shrine.  Japan.  Photography by Naoto Shibata on Flickr

(Source: Flickr / shibazo, via chr6099)

tamasaku:

庭ドランカー

tamasaku:

庭ドランカー

(via sqb)

bobbydoherty:

Perfumes for New York Magazine

(via chr6099)